content top

Charla “Iniciativa Xove ” cómo conseguir as axudas para desenvolver proxectos...

Charla “Iniciativa Xove ” cómo conseguir as  axudas para desenvolver proxectos
  Que é “Iniciativa Xove”? “Iniciativa Xove” é unha liña de axudas que cada ano convoca a Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia para que a mocidade galega desenvolva proxectos e iniciativas de interese durante o ano 2017 Quen pode solicitar as axudas? 1. Un grupo informal de mozos, é dicir, que non forman parte dunha asociación. Terá que estar formado por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozas ou mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos no momento de presentar a solicitude e empadroados nalgún dos municipios galegos. 2.As asociacións xuvenís e as entidades que lle presten servizos á mocidade que carezan de interese de lucro, e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións/entidades que as conforman. Será necesario que estean inscritas no censo oficial da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia. As actividades serán planificadas e desenvolvidas por vós mesmos/as, fomentando sempre a participación, a axeitada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar, a través de proxectos integrais e específicos de actuación que propoñades. A axuda por proxecto  pode acadar os 5.000 €. Os proxectos presentados irán dirixidos á mocidade galega (principalmente dirixidas a mozos/as de 12 a 35 anos) e teñen que desenvolverse antes de finais do ano 2017 Explicarase aos asistentes  en qué consiste a linea de axudas “Iniciativa Xove” e que tipo de proxectos podes presentar para acadalas Inscrición previa:  Envia un correo  co teu nome completo e teléfono de contacto a: iria.erguia@rgdinamizacion.es tel. 669 303 742 DATA CHARLA :  mércores 29 de marzo HORARIO: de 19 h. a 21 h.  LUGAR: edificio municipal “Casa Azul”,  r/ Sor Lucia 2 . Pontevedra   Comparte en...

Bolsas de prácticas laborais para a Deputación e Concellos de Pontevedra 2017...

Bolsas de prácticas laborais para a Deputación e Concellos de Pontevedra 2017
Convoca : Deputación de Pontevedra Son  200 bolsas destinadas a persoas con titulación universitaria ou ciclos formativos superiores de formación profesional e sen experiencia laboral na súa titulación. A dotación económica das bolsas é de 800 euros e 700 euros respectivamente. Información e formulario en http://ow.ly/a2MP309SSzS Aberto prazo solicitude ata o sábado 1 abril 2017 Consulta as bases Anuncio BOP Informa BOP do 13 de marzo de 2017 Comparte en...

Bolsas para aprender chino mandarín en China...

Bolsas para aprender chino mandarín en China
O Programa Fundación ICO concede 25 bolsas cunha duración de 10 meses para o estudo do chinés mandarín nunha universidade chinesa: na Universidade de Pequín (www.pku.edu.cn), na University of International Business and Economics (www.uibe.edu.cn) ou na Normal Beijing University (www.bnu.edu.cn) Requisitos: Ser españois ou residentes en España. Nacer con posterioridade a 1977. Estar en posesión dun título superior. Posuír un alto nivel de inglés. Ter coñecementos previos de chinés mandarín. Gozar dunha mínima experiencia profesional. Dotación: Matrícula do curso Gastos de aloxamento en residencia universitaria ou noutros aloxamentos. Dotación de ata 1.600 euros, como axuda para o traslado desde España. Seguro médico de cobertura internacional. Achega anual de 4.600 euros para gastos persoais O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de febreiro de 2017. Máis información: http://www.fundacionico.es/fileadmin/user_upload/pdfs/Bases_de_la_Convocatoria_2017-18.pdf Comparte en...

Axudas universitarios/as para cursos idiomas en verán...

Axudas universitarios/as  para cursos idiomas en verán
A Xunta de Galicia convoca 150 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, do alumnado universitario matriculado no curso 2016/17 nalgunha das tres universidades do Sistema universitario de Galicia ou nos centros asociados da UNED en Galicia coa finalidade de coñecer a lingua dese país. As actividades para as que se solicita a axuda terán que ser realizadas no período comprendido, única e exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2017, ambos inclusive. A dotación económica asignada a cada beneficiario/a será dun máximo de 900 €. Requisitos: – Estar matriculado no curso 2016/17, como mínimo en 50 créditos, incluído neles o proxecto fin de carreira, en calquera das universidades de Galicia, ou nos centros asociados da UNED en Galicia en estudos conducentes ao título de graduado, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico, e ter superado 60 créditos con anterioridade á data desta convocatória. – O alumnado que estea matriculado no traballo fin de grao poderá incluír os créditos que lle correspondan dentro do mínimo dos 50 créditos exixidos. – O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, cun mínimo de 15 horas lectivas semanais. O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido. O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de marzo de 2017. As solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.es/ co procedemento ED416A Máis información no DOG do 27 de xaneiro de 2017 e en http://www.edu.xunta.es/ Comparte en...

Axudas mobilidade complementarias a Erasmus+...

Axudas mobilidade complementarias a Erasmus+
A Xunta de Galicia ( conselleria de Educación) convoca axudas de mobilidade complementarias , para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17. As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de tres meses. As axudas terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+: a) De 175 euros/mes para un país de destino do grupo 1. b) De 145 euros/mes para un país de destino do grupo 2. c) De 105 euros/mes para un país de destino do grupo 3. A listaxe de países por cada un dos tres grupos é a seguinte e pódese consultar na guía do programa Erasmus+ no enlace da Comisión Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf A presentación das solicitudes realizaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado ED417A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal Prazo solicitudes aberto ata o 2 de febreiro de 2017. Información DOG do 2 de xaneiro de 2017 e en orientacion.sug@edu.xunta.es Comparte en...

Prácticas remuneradas na Comisión Europea...

Prácticas remuneradas na Comisión Europea
A Comisión Europea oferta ao redor de 1.300 prazas remuneradas para realizar prácticas na Comisión Europea (ou algún dos seus corpos executivos e axencias) entre outubro de 2017 e febreiro de 2018 cunha duración de cinco meses cada unha. Dotación: 1.120 € mensuais máis rembolso de gastos de viaxe Requisitos: Titulación  universitaria minima de tres anos de duración Moi bo coñecemento de inglés, francés ou alemán (Nivel C1/C2 acorde ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas). Moi bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da Unión Europea. O prazo presentacion solicitudes aberto ata o 31 de xaneiro de 2017. Informa: http://ec.europa.eu/stages/ Twitter: @EU_Commission Comparte en...

Axudas para máster universitario en Galicia...

Axudas para máster universitario en Galicia
A Consellería de Educación convoca axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2016/17. Requisitos: a) Estar en posesión dun título universitario, expedido con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013, que lle dea acceso aos estudos de máster universitario. b) Estar matriculado/a no curso 2015/16 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos. c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia como mínimo nos tres últimos anos anteriores á data da publicación desta convocatoria. d) Estar inscrito/a como demandante de emprego, como mínimo, durante un período de 180 días no ano inmediatamente anterior contado de data a data desde a data de presentación da solicitude. Contía da axuda: A contía da bolsa cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario. O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de outubro de 2016 As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A Máis información no DOG do 15 de setembro de 2016 e en orientacion.sug@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/ Comparte en...

Axudas para a realización de estudos universitarios en Galicia...

Axudas para a realización de estudos universitarios en Galicia
  A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a financiar os gastos da matrícula universitaria dos alumnado que inicie estudos universitarios no curso 2016/17 no Sistema universitario de Galicia conducentes á obtención dun título oficial de grao. Importes das axudas: A dotación asignada a cada beneficiario/a será a do importe total da matrícula, incluídas as taxas de apertura de expediente e a expedición e mantemento de tarxeta de identidade, que será dun máximo de 862,90 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Ciencias, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura e dun máximo de 618,10 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas Requisitos académicos Acreditar unha cualificación nas probas de acceso á universidade (PAU) ou noutras ensinanzas que lle permita o acceso cunha nota media igual ou superior a 5 puntos e inferior a 5,5 puntos, excluíndo a fase específica. Estar matriculado por primeira vez en primeiro curso nunha universidade do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2016/17 dun mínimo de 60 créditos en ensinanzas conducentes á obtención dun título oficial de grao. Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda. Requisitos de carácter económico: Que a renda da unidade familiar non supere os seguintes limiares: • Familias de 1 membro: 14.112,00 euros. • Familias de 2 membros: 24.089,00 euros. • Familias de 3 membros: 32.697,00 euros. • Familias de 4 membros: 38.831,00 euros. • Familias de 5 membros: 43.402,00 euros. • Familias de 6 membros: 46.853,00 euros. • Familias de 7 membros: 50.267,00 euros. • Familias de 8 membros: 53.665,00 euros. A partir do oitavo membro engadiranse 3.391,00 euros por cada novo membro computable da familia. O prazo para solicitar estas axudas estará aberto ata o 4 de novembro de 2016. As solicitudes poden tramitarse en http://sede.xunta.es co procedemento ED441C Máis información no DOG do 4 de outubro de 2016 e en www.edu.xunta.es Comparte en...

« Entradas antigas